Pædagogisk tilgang

Melius Husenes pædagogiske indsats og arbejde er bygget op om følgende pædagogiske grundlagsteorier

Anerkendelse

Anerkendelse er på Melius Husene mere end en pædagogisk metode, det er grundlaget for det menneskesyn vi møder borgeren med. Vi anerkender det andet menneske med alle de finurligheder, særheder og fantastiske personlighedstræk der gør dem til mennesker. Vi er nysgerrige på nye perspektiver, og forsøger at se verden fra borgerens synspunkt. Vi er ressource orienterede og ser mennesket på en kontinuerlig udviklingsrejse.

Relationspædagogik

I vores arbejde prioriterer vi borgerens relationer som det vigtigste punkt for læring og udvikling. Vi mener at alle mennesker lærer af at være sammen med andre, og man lærer af forskelle. Forskelligheder ses derfor som en berigelse, og som en forudsætning for udvikling og læring.
Vi arbejder derfor med at inkludere borgerne i sociale sammenhænge både med personale, ligesindede og andre aktører for at styrke deres udvikling i relation til andre mennesker.
Det er i den meningsfulde relation man opnår en tillidsfuldt og konstruktivt samvær, der kan hjælpe borgeren igennem livet.

Borgernes særlige problemstillinger bevirker, at det kan være svært at opbygge positive relationer til andre. Vores opgave er at facilitere denne proces, og hjælpe borgerne til at få og opretholde nære sociale relationer.
Vi arbejder i praksis på at etablere solide, ansvarlige og sjove kontekster, aktiviteter og samværsformer, der fremmer borgernes udviklingsmuligheder og aktive samspil med andre.

Helhedsorienteret pædagogik

Målet med vores pædagogiske tilgang er at skabe og fremme borgerens kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik, som tager udgangspunkt vores kendskab til det hele menneske.

Den enkelte borgers særlige behov og reaktionsmønstre vil blive belyst fra både en sundhedsfaglig og en pædagogisk vinkel, da vi mener at en helhedsorienteret indsats skal inddrage både fysiske, psykiske og sociale forståelser.

Forholdet mellem borgeren og personalet er et asymmetrisk giver/modtagerforhold, hvor borgeren er afhængig af hjælp og vi er de hjælpende. Vi søger gennem vores indsats at minimere asymmetrien ved at give borgeren respekt og værdighed, som bevirker at borgeren styrker sine kompensationsmuligheder, øger sin selvhjulpenhed, øger sine sociale kompetencer og får en bedre forståelse for egen og andres situation.

Hverdagen tilrettelægges, så borgeren i videst muligt omfang får mulighed for at anvende sine stærke sider gennem en ressourceorienteret tilgang fra vores side. Samtidigt vil vi arbejde udviklingsorienteret med “nærmeste zone for læring”, hvor vi med udgangspunkt i borgerens ressourcer, tilrettelægger en hverdag, som er tilpas stimulerende. Det kræver en grundig afdækning af den enkelte beboers ressourcer, vanskeligheder og kontekstuelle vilkår, som afdækkes tværfagligt og med inddragelse af den enkelte borger. Hverdagen er således tilrettelagt efter hensyntagen til beboerens ønsker, samt pædagogens viden om borgerens ressourcer.

Dagligdagen for beboeren tilrettelægges i samarbejde med borgeren og andre relevante aktører og kan både være en struktureret og genkendelig dagligdag, som skaber tryghed og ro, men også rumme mange sociale aktiviteter og være en positiv stimulerende hverdag med oplevelser og nye indtryk.

Vi tilbyder også..

Melius husene har også et dagtilbud, se mere dette her på siden